1

5 Tips about คลีนิคเสริมความงาม You Can Use Today

News Discuss 
ทั้งกรณี (๑) และ (๒) ให้ถือว่าเงินที่ผู้ได้รับอนุญาตเรียกเก็บจากผู้ป่วยทั้งจำนวนเป็นเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร ของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะ มิใช่เฉพาะเงิน ส่วนแบ่งที่เหลือหลังจากหักส่วนแบ่งของสถานพยาบาลออกแล้ว ส่วนลดหรือค่าลดหย่อน ต้องจัดทำใบกำกับภาษีอย่างไร​ หมายเหตุ- หลากหลายเสียงบ่นในโลกออนไลน์ มหาชัย จ.สมุทรสาครค่ะ เป็นชื่อสาขาที่รับรองว่าก็ยังให้กา... http://mariohe33y.blog5.net/40445420/the-greatest-guide-to

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story